Etický kodex

Etický kodex společnosti PSJ, a.s. definuje základní principy fungování společnosti, vymezuje standardy, hodnoty a způsob chování všech zaměstnanců, zároveň i dodavatelů. Etický kodex eliminuje takové aktivity zaměstnanců a spolupracovníků PSJ, a.s., které by mohly mít negativní vliv na naše dobré jméno. Kodex vychází z etických principů zodpovědnosti, respektování lidské důstojnosti, čestnosti a tolerance. Etický kodex deklaruje profesionální, zodpovědný a vstřícný přístup ke všem našim zákazníkům s cílem naplnit jejich požadavky ve smyslu těchto etických norem.

Dbáme o dobré jméno společnosti!

Všichni zaměstnanci společnosti jsou si plně vědomi svých individuálních kompetencí, jsou zodpovědní za svoje jednání a rozhodnutí. Zaměstnanci PSJ, a.s. se hlásí k pravidlům podnikatelské etiky a dbají na svoji profesní čest. Dobré jméno získává společnost dlouhodobou reputací bezúhonnosti a kompetentnosti. Každý zaměstnanec dbá o dobré jméno firmy, ochranu jejích zájmů a zavazuje se ochraňovat materiální bohatství firmy, duševní vlastnictví, obchodní tajemství a všechny informace o zákaznících a tzv. know-how společnosti.

Jednáme profesionálně!

Našim cílem je vybudování dlouhodobých obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře, čestnosti, korektním přístupu a uspokojování potřeb a zájmů našich zákazníků. Při svém jednání plně respektujeme platnou legislativu a etické zásady. Společnost ve vztahu ke klientům, potenciálním klientům a obchodním partnerům vystupuje vždy čestně a zodpovědně. Poskytujeme klientům pravdivé a úplné informace o nabízených službách a nevyužíváme nekalé praktiky podnikání, které by mohly jakýmkoliv způsobem poškodit zákazníka. Našim cílem je kvalitní a vysoce profesionální práce pro klienta. Všechny informace týkající se společnosti, jejích klientů a obchodních partnerů se považují za důvěrné bez možnosti jejich poskytnutí třetí straně.

S cílem posílit tento aspekt našeho podnikání, je pro všechny zaměstnance závazná interní směrnice, kterou PSJ, a.s. deklaruje striktní postoj proti korupci.

Vzájemně se respektujeme!

Společnost se zavazuje vytvořit takové pracovní prostředí, ve kterém se s každým zaměstnancem zachází s úctou a důstojností. Usilujeme o osobní rozvoj zaměstnanců, navzájem sdílíme znalosti a zkušenosti a podporujeme používání nových technologií. Všechny vztahy v rámci společnosti, tedy vztahy k zaměstnancům, mezi zaměstnanci jako i vztahy mezi nadřízenými a podřízenými mají užívat vzájemné důvěry umožňující vzájemnou výměnu informací, nezávisle na pracovních pozicích. Společnost se zavazuje, že bude zabraňovat a předcházet diskriminaci. Naši zaměstnanci jsou občané různých států, podporujeme kulturní různorodost a budování mezinárodního týmu.

Nezapomínáme na společenskou odpovědnost!

Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti vůči svému okolí, proto podporujeme charitativní akce, veřejně prospěšnou činnost a chováme se co nejvíce ekologicky ve všech našich činnostech. Usilujeme o to, aby škodlivé dopady naší činnosti na životní prostředí byly co nejmenší.

Skupina PSJ